آخرین اطلاعیه
فراخوان مجمع عمومی سالیانه

 

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن صنفی کارگری طراحان گرافیک متحرک شهر تهران
بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن طراحان گرافیک متحرک شهر تهران دعوت می‌شود در مجمع عمومی سالیانه این انجمن حضور بهم رسانند.
ادامه...

عضویت

در صورتی که با خواندن شرایط عضویت مایل به ثبت نام در انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک هستید، مشخصات و مدارک خود را برای ما ارسال کنید.


انجمن صنفی کارگری طراحان گرافیک متحرک شهر تهران
Iranian Motion Graphic Designer's Assocciation
E-mail: info@IMGDA.ir Telegram: IMGDA