ویژه‌نامه موشن‌گرافیکس

گردآوري و تاليف : عمار عيسي پور
موشن‌گرافيكس در دنياي رسانه‌هاي جدید

در دنياي امروز رسانهها روشهاي ارتباط را تعيين و نقش آدمي را در نظامهاي مختلف اجتماعي مشخص ميکنند. به اين ترتيب ميتوان افق آگاهي انسان را براساس رسانهها و ابزارهاي ارتباطي دستهبندي کرد. پيشرفت تکنولوژي و تأثير آن بر رسانه، درک تازهاي از فضا و مکان به ما ميدهد و محتواي اصلي ادراک ما را تعيين ميکند. در اين ميان رسانههاي زمان محور از نوع پيشرفتهترين رسانهها هستند که به زمان به عنوان يک بعد جديد وابستهاند، در اين رسانهها پيام در مرور زمان کامل و منتقل ميشود و مخاطب در صورتي ميتواند پيام را درک کند که در يک بازه زماني مداوم در معرض رسانه باشد. ادامه...


انجمن صنفی کارگری طراحان گرافیک متحرک شهر تهران
Iranian Motion Graphic Designer's Assocciation
E-mail: info@IMGDA.ir Telegram: IMGDA