هیات مدیره

اعضای هیات مدیره:

. سجاد صبور (رئیس)
. امیر دولتخواه (نایب رئیس)
. لیلا نورائی (دبیر)
. امیر مهران (خزانه دار)
. رضا رفیع (روابط عمومی)

بازرس:

. مجید یوسف زاده

اعضای علی البدل هیات مدیره:

. میلاد شاهجانی
. حمید ابراهیم نیا

بازرس علی البدل:

. علیر ضا رضیئی


انجمن صنفی کارگری طراحان گرافیک متحرک شهر تهران
Iranian Motion Graphic Designer's Assocciation
E-mail: info@IMGDA.ir Telegram: IMGDA