شرايط عضويت در انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک

طبق ماده 5 اساس نامه

كليه فعالان واجد شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند :

1- تابعيت ايران

2- حداقل سن 25 سال تمام

3- حداقل مدرک تحصيلي ديپلم

4- شاغل در حرفه طراحي‌گرافيک‌متحرک (موشن‌گرافيکس) در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبرشامل معرفي‌نامه شغلي يا قراردادکاري

5- متدين به يکي از اديان رسمي کشور

6- نداشتن محکوميت کيفري موثر در محروميت از حقوق اجتماعي.

7- تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن.

8- پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضويت به طور مرتب.

9- جزييات شرط عضويت شامل موارد ذيل مي‌باشد:

تكمیــل فــرم تقاضــای عضويــت، پر كــردن پرســش نامه حرفه ای  انجمن صنفــی كــه دو نفــر از اعضــا آن را تأيیــد نمــوده باشــند، دارا بــودن حداقــل 3 ســه ســال ســابقه كار كــه هیــأت مديــره آن را تأيیــد كننــد، و ارايــه مــوارد ذيــل:  5 نمونه كار پخــش شــده، تصویر کارت ملی، عکس پرسنلی دیجیتال با زمینه سفید.

 

تبصره 1: كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت انجمن صنفي را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به قبول عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره 2: چنانچه به دليل فقدان شرايط بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان از سوي هيأت مديره پذيرفته نگردد، متقاضي مي‌تواند شکايت خود را در اولين جلسه عمومي مطرح نمايد و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.

تبصره 3: در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است

تبصره 4: اعضا موظفند همزمان با پرداخت حق عضویت سالیانه، در صورت نیاز فعالیت های انجام شده در طول سال گذشته خود را جهت تایید فعالیت در این حوزه به هیات مدیره ارائه کنند تا مشمول بند 5 ماده 6 اساسنامه نشوند.

تبصره 5: اعضا موظفند تغییرات آدرس، شماره تلفن و پست الکترونیک خود را به انجمن اعلام کنند. ارتباط انجمن با اعضا بر اساس آخرین اطلاعات تماس ارائه شده از سوی عضو مربوطه خواهد بود.